Títol V

TÍTOL V
RECURSOS ECONÒMICS I APORTACIONS DELS MEMBRES DEL CONSORCI

CAPÍTOL I. DELS RECURSOS ECONÒMICS

Art. 33
La hisenda del Consorci està constituïda per:
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de caràcter privat.
b) Les aportacions de les diferents entitats consorciades en la quantia establerta anualment.
c) Subvencions de procedència pública o privada.
d) El que s’ingressi per la comercialització dels seus serveis i activitats turístiques.
e) Els productes d’operacions de crèdit.
f) Els crèdits inclosos a l’estat de despeses dels pressupostos dels ens consorciats específicament consignats per a aquesta finalitat.
g) Qualsevol altre ingrés que se li pugui atribuir per dret.

Art. 34
L’Assemblea General ha d’aprovar un pressupost anual d’ingressos i despeses a finals d’any per aplicar-lo en el següent exercici econòmic.

Art. 35 
El règim de comptabilitat, health aprovació i rendició de comptes és el de comptabilitat pública i s’ha d’adaptar a la mateixa normativa local i general.


CAPÍTOL II. DEL PAGAMENT DE QUOTES

Art. 36
Les aportacions que facin els membres del Consorci per sufragar els pressupostos del Consorci seran determinades en l’últim trimestre de l’any anterior a cada exercici econòmic i fixades mitjançant acord de l’Assemblea General.
Les aportacions anuals les ha de decidir l’Assemblea General d’acord amb els criteris proporcionals que tècnicament es proposin i s’han de liquidar en els terminis acordats amb aquest efecte.
Els pagaments de les quotes s’han de realitzar amb la notificació prèvia de l’acord aprovatori de les quotes de l’Assemblea General.

Art. 37 
L’incompliment dels dos articles anteriors per un membre del Consorci podrà donar lloc a la separació del Consorci, amb l’acord previ de l’Assemblea General.

Art. 38 
Les altres entitats que s’integrin al Consorci hi han d’aportar quotes d’acord amb les seves característiques i en funció dels acords que s’estableixin.


CAPÍTOL III. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 39 
El Consorci ha d’elaborar un pressupost anual amb l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pugui reconèixer, i dels drets que prevegi liquidar durant l’exercici pressupostari, que ha de coincidir amb l’any natural, i s’hi han d’imputar:
a) Els drets liquidats al llarg de l’exercici, sigui quin sigui el període al qual es derivin.
b) Les obligacions reconegudes durant aquest període.
Els pressupostos s’han d’elaborar i s’han d’ajustar estructuralment a les disposicions que regulen els pressupostos de les entitats locals.

Art. 40
L’interventor ha de fiscalitzar els actes del Consorci que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de tipus econòmic, els ingressos i els pagaments que se’n derivin i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats.


TÍTOL VI. PATRIMONI DEL CONSORCI

Art. 41 
El patrimoni del Consorci està integrat pels béns que els ens consorciats hi adscriuen per al compliment dels seus fins i per aquells que el Consorci adquireix amb càrrec als seus propis fons.

Art. 42
Els ens consorciats poden adscriure al Consorci béns de servei públic i béns patrimonials per al compliment dels seus fins.

Art. 43 
Els béns i drets adscrits conserven la qualificació i titularitat originària que els correspongui, de manera que només incumbeixen al Consorci facultats de conservació i utilització per al compliment dels fins que es determinin en l’adscripció.

Art. 44 
El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.

Art. 45 
El Consorci podrà alienar els béns que adquireixi amb el propòsit de tornar-los al trànsit jurídic, d’acord amb els seus fins peculiars.


TÍTOL VII. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Art. 46 
La modificació dels estatuts del Consorci es realitza mitjançant acord de l’Assemblea General adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres i ha de complir els mateixos tràmits exigits per a la seva aprovació.


TÍTOL VIII. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DEL CONSORCI

Art. 47
Es perd la condició de soci del Consorci per voluntat pròpia, amb el compliment previ de les obligacions contretes amb el Consorci, o per separació mitjançant acord de l’Assemblea General per incompliment dels estatuts.

Art. 48 
L’admissió de noves entitats ha de ser aprovada per majoria absoluta dels membres de l’Assemblea General en els termes establerts a l’art. 2 d’aquests estatuts.


TÍTOL IX. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Art. 49
El Consorci es pot dissoldre:
a) Per haver realitzat els seus fins.
b) Per acord de l’Assemblea General en què s’especifiqui la forma i quantia de reversió als ens consorciats dels béns i drets del Consorci. Aquest acord s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres.

Art. 50 
A l’acord de dissolució s’ha de fixar el destí dels béns i drets del Consorci.


TÍTOL X. NORMATIVA APLICABLE

Art. 51 
En tot allò no previst en aquests Estatuts, és d’aplicació la normativa estatal vigent en la matèria.