Títol IV

TÍTOL IV
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS NECESSARIS DEL CONSORCI

CAPÍTOL I. DEL FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Art. 22
1. L’Assemblea General ha de celebrar sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi i sessions extraordinàries quan ho disposi el president o ho sol·liciti, site com a mínim, website like this la quarta part dels membres. També pot celebrar sessions extraordinàries urgents.
2. Les convocatòries de les sessions corresponen al president i han de ser notificades als membres amb una antelació mínima de dos dies hàbils, excepte en el cas de les extraordinàries urgents. En tots els casos s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia.

Art. 23
1. La vàlida celebració de les sessions requereix la presència d’un terç del nombre legal de membres de l’Assemblea, que mai pot ser inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.
2. Si a la primera convocatòria no hi ha el quòrum necessari, la sessió s’entén automàticament convocada a segona convocatòria mitja hora després. Si llavors tampoc s’arriba al quòrum necessari, el president deixa sense efecte la convocatòria i es proposa l’estudi dels assumptes que hi són inclosos en la primera sessió que se celebri amb posterioritat, sigui ordinària o extraordinària.
3. Els assumptes s’han d’aprovar per majoria simple dels presents. El president ha de resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
4. Cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Assemblea General per adoptar acords sobre les matèries següents:
a) Aprovació i modificació dels estatuts.
b) Concert d’operacions de crèdit, d’acord amb la normativa aplicable a l’Administració local.
c) Nomenament del president.
d) Creació i dissolució del Consorci.
e) Admissió de nous membres i la separació, si escau, dels que incompleixin els estatuts.
5. Després de les sessions celebrades per l’Assemblea General, el secretari ha d’aixecar l’acta corresponent.

Art. 24
Els actes i acords de l’Assemblea General posen fi a la via administrativa i els és d’aplicació el règim d’impugnació previst a l’art. 32 d’aquests estatuts.


CAPÍTOL II. DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL EXECUTIU

Art. 25 
Les sessions del Consell poden ser de tres tipus:
a) Ordinàries.
b) Extraordinàries.
c) Extraordinàries de caràcter urgent.
Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals estigui preestablerta.
Són sessions extraordinàries les que convoqui el president amb aquest caràcter, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la meitat més un del nombre legal dels membres.
També es poden celebrar sessions extraordinàries urgents convocades pel president quan la urgència de l’assumpte o dels assumptes per tractar no permeti convocar-les amb una antelació mínima de quatre dies hàbils.

Art. 26 
El Consell Executiu ha de celebrar sessió ordinària una vegada al semestre a l’ajuntament de l’alcalde que ocupi la presidència del Consorci, el dia i l’hora que l’esmentat òrgan acordi.

Art. 27 
Entre la convocatòria i la celebració de les sessions ordinàries i extraordinàries no urgents del Consell Executiu han de passar, com a mínim, quatre dies hàbils.

Art. 28 
El Consell Executiu es constitueix vàlidament amb l’assistència de la majoria absoluta de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.
Si en primera convocatòria no hi ha el quòrum necessari, la sessió s’entén convocada automàticament en una segona convocatòria, mitja hora més tard, amb l’assistència d’un terç dels seus membres, que mai poden ser menys de tres. Si llavors tampoc s’arriba al quòrum d’un terç, la presidència deixarà sense efecte la convocatòria i proposa l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia per a la primera sessió que es realitzi amb posterioritat, sigui ordinària o extraordinària.

Art. 29
Els acords del Consell Executiu s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents, excepte aquells en què els estatuts del Consorci prevegin una majoria qualificada. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.


CAPÍTOL III. DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL CONSULTIU

Art. 30
El règim de convocatòria de sessions és sempre extraordinari, per iniciativa del president, o a sol·licitud de la meitat més un dels membres del Comitè Tècnic.
Els acords s’han de prendre en règim de consens i no vinculen les decisions de l’Assemblea General.


CAPÍTOL IV. DEL FUNCIONAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC

Art. 31 
El Comitè Tècnic s’ha de reunir amb una periodicitat trimestral al domicili del Consorci. L’adopció d’acords no és vinculant per al Consell Executiu.


CAPÍTOL V. DEL RÈGIM D’IMPUGNACIÓ D’ACORDS I LEGISLACIÓ SUPLETÒRIA

Art. 32 
Els actes i acords dels òrgans decisoris del Consorci posen fi a la via administrativa. Els interessats hi poden interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l’adopció de l’acord o, si escau, de la data de la publicació o notificació.
També s’han d’admetre els recursos de reposició previs, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
En tot el que no estigui previst en aquest títol pel que fa al funcionament i règim jurídic del Consorci regeix el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les seves normes de desenvolupament i la legislació estatal sobre procediment administratiu comú.