Títol III

TÍTOL III
FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN, doctor GESTIÓ I ASSESSORAMENT DEL CONSORCI

CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Art. 15Funcions de la presidència
Són funcions de la presidència:
a) Representar el Consorci.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell Executiu i de l’Assemblea General, sale així com la fixació del corresponent ordre del dia.
c) Presidir i aixecar les sessions del Consell Executiu i de l’Assemblea General, viagra 100mg moderant el desenvolupament dels debats i suspenent-los amb causa justificada.
d) Dirimir amb el seu vot els empats, a efectes d’adoptar acords.
e) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
f) Assegurar el compliment de les lleis i d’altres disposicions jurídiques.
g) Visar les actes i certificacions dels acords dels òrgans que presideix.
h) Exercir totes les funcions que siguin inherents a les seves funcions de president de l’òrgan.
i) Contractar obres, serveis i subministraments.
j) Exercir la direcció superior del personal.
k) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
l) Supervisar les obres i serveis que afectin el Consorci i demanar els assessoraments tècnics necessaris.
m) El president ha de comunicar, de manera succinta, a l’Assemblea General les activitats realitzades des de l’última sessió, a fi que aquesta conegui i fiscalitzi la seva gestió.
n) El president pot nomenar lliurement, d’entre els alcaldes dels municipis representats al Consorci, un vicepresident, que l’ha de substituir en la totalitat de les seves funcions en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibilitin per al compliment de les seves funcions.
Al president del Consorci li corresponen les mateixes competències que recull la legislació local general als alcaldes, excepte les atribucions que per mitjà d’aquests estatuts s’atorguen expressament al Consell Executiu o a la Secretaria Tècnica.

Art. 16Funcions de l’Assemblea General
Són atribucions de l’Assemblea General:
a) Nomenar el president, de conformitat i seguint l’ordre previst en aquests estatuts.
b) Aprovar el reglament de règim interior.
c) Aprovar la creació i dissolució del Consorci.
d) Aprovar els comptes del Consorci.
e) Aprovar i modificar els estatuts del Consorci.
f) Aprovar el pressupost i les seves modificacions, el pla d’inversions i el programa financer que el complementi.
g) Autoritzar i disposar despeses que superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci i reconèixer obligacions.
h) Aprovar la plantilla del personal i fixar retribucions.
i) Adquirir i alienar el patrimoni en els casos i quanties previstes a l’art. 22.2.p/ de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, LRBRL o norma que la substitueixi.
j) La contractació d’obres, serveis i subministraments.
k) Controlar i fiscalitzar la gestió del president i la Secretaria Tècnica.
l) Aprovar les formes de gestió dels serveis.
m) Aprovar el programa d’actuació del Consorci.
n) Acordar l’admissió de nous socis, així com la separació d’aquells que incompleixin els estatuts, i acords o resolucions dels òrgans decisoris del Consorci.
o) Aprovar la memòria informativa de la labor realitzada anualment i fer-la arribar als membres del Consorci.
p) Aprovar les operacions de crèdit i les operacions de tresoreria.
q) Exercitar accions administratives o judicials.
r) Aprovar la quota de participació de cada membre del Consorci abans del començament de cada exercici econòmic.
s) Ratificar els membres del Consell Consultiu.
t) Ratificar els membres del Comitè Tècnic.
u) Adoptar les mesures que consideri convenients per al bon funcionament del Consorci.

Art. 17Funcions del Consell Executiu
El Consell Executiu té les atribucions següents:
a) Adquirir, conservar, disposar, alienar, gravar i permutar qualsevol tipus de bé, en les quanties i supòsits previstos a l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, LRBRL o norma que la substitueixi.
b) Aprovar les bases per a la selecció de personal, la cobertura de llocs de treball i les retribucions que no siguin ni fixes ni periòdiques.
c) Contractar i acomiadar el personal del Consorci.
d) Aprovar les bases per a la selecció de personal.
e) L’assignació individualitzada d’incentius de productivitat i de gratificacions al personal del Consorci.
f) Disposar despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
g) Aprovar factures que corresponguin al desenvolupament normal del pressupost.
h) Gestionar la resta d’atribucions que corresponguin al Consorci i que no estiguin conferides a altres òrgans.
i) Nomenar els membres del Consell Consultiu.
j) Nomenar els membres del Comitè Tècnic.

Art. 18Funcions del/la secretari/ària i del/la interventor/a
El Consorci compta amb un secretari o secretària i un interventor o una interventora, que tenen les funcions següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de l’Assemblea General i del Consell Executiu.
b) Els dos càrrecs s’han de cobrir amb funcionaris d’habilitació nacional que exerceixen les seves funcions en algun dels ens consorciats.
c) La figura del secretari ha de ser comuna per a tots els òrgans del Consorci. Les funcions de secretaria del Consell Consultiu i del Comitè Tècnic poden ser exercides per qualsevol dels seus membres.
d) Aquests poden delegar les seves funcions i atribucions en persones amb formació adequada per a l’exercici del càrrec i que siguin funcionaris públics de la mateixa corporació en què el delegant presti els seus serveis.


CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS D’ASSESSORAMENT

Art. 19Funcions del Consell Consultiu
El Consell Consultiu, òrgan sense funcions resolutòries, constitueix l’òrgan d’assessorament del Consorci i té, entre d’altres, les funcions següents:
a) Valorar la qualitat científica de les accions i activitats que ha de desenvolupar el Consorci Ruta del Temple.
b) Redactar informes o assessorar els diferents òrgans del Consorci amb sol·licitud prèvia.

Art. 20Funcions del Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic, òrgan sense funcions resolutòries, constitueix l’òrgan de treball tècnic del Consorci i té, entre altres, les funcions següents:
a) Prestar assistència tècnica als diferents òrgans del Consorci.
b) Informar el Consell Executiu sobre totes aquelles matèries que l’esmentat òrgan sol·liciti.
c) Elaborar projectes de desenvolupament turístic i cultural de la Ruta del Temple.
d) Estudiar i dictaminar els projectes i les propostes que s’elevin a l’Assemblea General.


CAPÍTOL III. DE LA SECRETARIA TÈCNICA

Art. 21Funcions de la Secretaria Tècnica
Corresponen a la Secretaria Tècnica les funcions següents:
a) Dirigir l’administració i gestió del Consorci i executar els acords de l’Assemblea General i les resolucions del president.
b) Dirigir la supervisió immediata del personal del Consorci, segons les directrius del president, a qui en correspon la direcció superior.
c) Inspeccionar i impulsar les obres i serveis que afectin el Consorci.
d) Contractar, mitjançant procediment negociat, obres, serveis i subministraments, sempre que la quantia no superi el 2% dels recursos ordinaris del pressupost de l’ens ni els límits quantitatius establerts al RDL 2/2000 que aprova el text refós de la Llei 13/95, de contractes per a les administracions públiques per a cada tipus de contracte.
e) Seguint les directrius del president, efectuar la convocatòria derivada de l’oferta anual d’ocupació pública.
f) Elaborar el projecte de pressupost.
g) Executar els acords del Consell Executiu i de l’Assemblea General.
h) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions fins al límit de la delegació que li confereixi l’Assemblea General.
i) Elevar proposta a l’Assemblea General per a la contractació del personal auxiliar necessari per al bon funcionament del Consorci, d’acord amb el que preveuen els pressupostos.
j) Elevar propostes a la presidència, al Consell Executiu i a l’Assemblea General en relació amb els fins, l’organització i el funcionament del Consorci.
k) Disposar despeses que no superin el 15% i portar a terme les contractacions que se’n derivin.
l) Convocar el Consell Consultiu o qualsevol dels seus membres per separat per solucionar dubtes o valorar científicament les propostes sorgides en el si del Consell Executiu o del Comitè Tècnic.
m) Sol·licitar la col·laboració o assistència tècnica, si escau, de qualsevol membre de l’Assemblea General en temes directament relacionats amb els fins del Consorci i, particularment, per estudiar i dictaminar els projectes que s’elevin a l’esmentada assemblea.
n) Assistir com a vocal nat a totes les reunions del Comitè Tècnic, el Consell Consultiu, l’Assemblea General i el Consell Executiu.
o) Les altres que l’Assemblea General li confereixi.