Títol II

TÍTOL II
DELS ÒRGANS DE GOVERN, view GESTIÓ I ASSESSORAMENT DEL CONSORCI I LA SEVA COMPOSICIÓ

CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Art. 6Òrgans de govern i de gestió
El govern, tadalafil la gestió i l’administració del Consorci corresponen als òrgans bàsics següents:
· Presidència
· Assemblea General
· Consell Executiu

Art. 7De la presidència
La presidència és assumida rotatòriament pels alcaldes dels cinc ajuntaments fundadors, en períodes de dos anys naturals, a excepció de la primera presidència, que s’estén, a més, a tot el que quedi de l’exercici en què es constitueixi el Consorci.
El primer mandat presidencial recau en l’alcalde de Lleida; el segon, en el de Miravet, i així successivament, per ordre alfabètic, tret que, a petició d’algun ajuntament, es proposi un canvi d’ordre.
El president del Consorci ostentarà la presidència del Consell Executiu, de l’Assemblea General, del Consell Consultiu i del Comitè Tècnic, càrrecs que pot delegar en un membre de la corporació a la qual pertanyi el president, o bé en qualsevol dels altres membres dels consells corresponents.

Art. 8De l’Assemblea General
A l’Assemblea General hi estan representats tots els membres del Consorci i constitueix un fòrum de debat, reflexió i decisió.
Està formada per:
· El president del Consorci, designat d’acord amb el que s’estableix a l’article 7 d’aquests estatuts.
· Un representant de cadascuna de la resta d’entitats que formen part del Consorci.
· El secretari. Actua de secretari/ària de l’Assemblea General la persona que ocupi aquest càrrec al Consell Executiu. El/la secretari/ària no disposa de dret a vot.

Art. 9Del Consell Executiu
El Consell Executiu és l’òrgan de govern i administració del Consorci.
La seva composició és la següent:
· President o persona en qui delegui.
· Un vicepresident, càrrec que recau en l’alcalde dels municipis següents, per ordre alfabètic, al que ocupa la presidència.
· Un vocal de cadascun dels membres fundadors del Consorci, diferents a la presidència i vicepresidència.
· El secretari. Actua de secretari/ària la persona que designi el Consell Executiu a proposta del president, de conformitat amb el que preveu l’article següent. El/la secretari/ària no disposarà de dret a vot.

Art. 10Del secretari
El Consorci compta amb un secretari o secretària i un interventor o interventora. Els dos càrrecs s’han de cobrir amb funcionaris d’habilitació nacional que exerceixen les seves funcions en algun dels ens consorciats. Aquests poden delegar les seves funcions i atribucions en persones amb formació adequada per exercir el càrrec i que siguin funcionaris públics de la mateixa corporació en què el delegant presti els seus serveis.
La figura del/de la secretari/ària serà comuna per a tots els òrgans del Consorci.


CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS D’ASSESSORAMENT

Art. 11Òrgans d’assessorament
L’assessorament del Consorci correspon als òrgans bàsics següents:
· Consell Consultiu
· Comitè Tècnic

Art. 12Del Consell Consultiu
Els membres del consell consultiu seran nomenats pel Consell Executiu i ratificats per l’Assemblea General.
Està format pels membres de la comunitat universitària i científica o experts de reconegut prestigi en el tema dels ordes militars, especialment de l’orde del Temple, en el nombre que es consideri necessari.
Les funcions de secretaria del consell consultiu poden ser exercides per qualsevol dels seus membres.

Art. 13
Del Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic ha de disposar d’una organització àgil i oberta per mantenir reunions periòdiques de caràcter tècnic sobre assumptes de naturalesa turística, cultural, de conservació del patrimoni, etc.
Els membres de l’esmentat comitè han de ser nomenats pel Consell Executiu i ratificats per l’Assemblea General.
Les funcions de secretaria del Comitè Tècnic poden ser exercides per un dels seus membres.

CAPÍTOL III. DE LA SECRETARIA TÈCNICA

Art. 14De la secretaria tècnica
La secretaria tècnica ha de realitzar les funcions operatives de gestió, administració i direcció del Consorci sota la supervisió del Consell Executiu.
El domicili social és el mateix que el del Consorci, com figura a l’art. 3 d’aquests estatuts.