Títol I

TÍTOL I
NORMES GENERALS

Art. 1Denominació
Amb el nom de Consorci Ruta del Temple es constitueix un consorci integrat pels ajuntaments de Lleida, mind Miravet, Montsó, Peníscola i Tortosa (entitats promotores de la iniciativa) per desenvolupar i gestionar la Ruta del Temple, el seu projecte de promoció i desenvolupament turístic i cultural i qualsevol altra activitat relacionada de manera directa o indirecta amb els esmentats fins.
El Consorci de la Ruta del Temple, a partir d’ara “Consorci”, és una entitat pública, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, diferent de la dels seus consorciats, i amb capacitat jurídica plena per al compliment de les seves finalitats.

Art. 2Composició
El Consorci està integrat pels següents membres:
a) Membres fundadors: ajuntaments de Lleida, Miravet, Montsó, Peníscola i Tortosa.
Així mateix, s’hi integren les administracions amb competències en la gestió del patrimoni templer dels municipis membres del Consorci.
b) Altres membres: persones jurídiques, públiques o privades, sense afany de lucre que siguin admeses al Consorci i que assumeixin el contingut íntegre d’aquests estatuts i d’altres normatives d’aplicació.

Art. 3 - Domicili
El Consorci té el domicili social a l’Ajuntament de Lleida, i està situat a les dependències de Turisme de Lleida (C/ Major, 31 bis).
El domicili pot traslladar-se a un altre municipi, si així ho decideix l’assemblea general.

Art. 4Fins i objecte
Els fins i els objectius del Consorci són els següents:
a) Planificar, gestionar i promocionar el desenvolupament de la Ruta del Temple com a iniciativa vertebradora de l’espai turístic i territorial que constitueix l’àmbit d’actuació.
b) Gestionar el desenvolupament òptim de les actuacions de rehabilitació, manteniment i promoció necessàries per a la creació dels serveis i infraestructures turístiques de la Ruta del Temple.
c) Coordinar i fomentar les diferents iniciatives i propostes provinents del sector públic i/o privat relacionades amb el desenvolupament de la Ruta del Temple i oferir suport per implementar-les.
d) Actuar d’interlocutor amb les diferents administracions públiques i entitats privades pel que fa als temes turístics que afectin l’àmbit territorial de la Ruta del Temple.
e) Establir col·laboracions i convenis amb diferents entitats públiques i privades que tenen fins comuns als de la Ruta del Temple per obtenir més suport tècnic i econòmic en les actuacions plantejades.
f) Realitzar els estudis necessaris per al correcte desenvolupament d’un turisme respectuós amb l’entorn natural, històric i cultural de la zona, tot proposant normatives i plans de gestió i d’ús que calgui.
g) Desenvolupar totes les activitats que es relacionin de manera directa o indirecta amb els fins i objectius exposats.

Art. 5Durada
El Consorci s’estableix amb caràcter indefinit i subsistirà mentre perdurin els seus fins, tret d’impossibilitat sobrevinguda d’aplicar-los, les activitats i els mitjans de què disposi o que sorgeixin altres circumstàncies excepcionals que l’aboquin a la dissolució, de conformitat amb el que preveuen als articles 49 i 50 d’aquests estatuts i amb la normativa general aplicable.