Estatuts

Títol V

TÍTOL V RECURSOS ECONÒMICS I APORTACIONS DELS MEMBRES DEL CONSORCI CAPÍTOL I. DELS RECURSOS ECONÒMICS Art. 33 La hisenda del Consorci està constituïda per: a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de caràcter privat. b) Les aportacions de les diferents entitats consorciades en la quantia establerta anualment. c) […]

Llegiu més ›

Títol IV

TÍTOL IV FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS NECESSARIS DEL CONSORCI CAPÍTOL I. DEL FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL Art. 22 1. L’Assemblea General ha de celebrar sessions ordinàries amb la periodicitat que estableixi i sessions extraordinàries quan ho disposi el president o ho sol·liciti, site com a mínim, website like this la quarta […]

Llegiu més ›

Títol III

TÍTOL III FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN, doctor GESTIÓ I ASSESSORAMENT DEL CONSORCI CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ Art. 15 – Funcions de la presidència Són funcions de la presidència: a) Representar el Consorci. b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell Executiu […]

Llegiu més ›

Títol II

TÍTOL II DELS ÒRGANS DE GOVERN, view GESTIÓ I ASSESSORAMENT DEL CONSORCI I LA SEVA COMPOSICIÓ CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ Art. 6 – Òrgans de govern i de gestió El govern, tadalafil la gestió i l’administració del Consorci corresponen als òrgans bàsics següents: · Presidència · […]

Llegiu més ›

Títol I

TÍTOL I NORMES GENERALS Art. 1 – Denominació Amb el nom de Consorci Ruta del Temple es constitueix un consorci integrat pels ajuntaments de Lleida, mind Miravet, Montsó, Peníscola i Tortosa (entitats promotores de la iniciativa) per desenvolupar i gestionar la Ruta del Temple, el seu projecte de promoció i […]

Llegiu més ›